نبرد گل ها | Gullerin Savasi صفحه اول دانلود بیوگرافی

شخصیت های سریال نبرد گلها

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

گلرو(داملا سونمز): دختر صالح باغبان است. او یکی از طرفداران گلرو سپاهی است. او میداند که جاهده و گلفم باعث مرگ پدرش هستند. برای انتقام با جهان ازدواج می کند ولی عاشق امید است. پس از مرگ جهان صاحب ثروتش می شود.
گلرو-در-نبرد-گلها
گلرو-در-نبرد-گلها
گلفم(جانان ارگودر): یک طراح مد بسیار موفق است. عاشق امید است و از گلرو متنفر است. فکر میکند که دختر انور خان است ولی در نهایت متوجه می شود که دختر خالده و صالح است.
گلفم-در-نبرد-گلها
گلفم-در-نبرد-گلها
امید حکیم اغلو(باریش کیلیچ): پسر جاهده و برادر شوکت است. او عاشق گلروست. برای انتقام از گلرو با گلفم ازدواج می کند ولی بعدا طلاق می گیرد.
امید-در-نبرد-گلها
امید-در-نبرد-گلها
جهان(سرجان بادور): از کودکی عاشق گلرو بوده است. برادر گلفم است. در آخر میمیرد و گلرو صاحب اموالش می شود.
جهان-در-نبرد-گلها
جهان-در-نبرد-گلها